Segons acord de Ple, de data 28 de desembre de 2023 s’aprova inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2024.

Se sotmet a informació pública el pressupost mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Certificat d’acord de Ple

Anunci Aprovació Inicial

Bases d’execució

Informe Plantilla de Personal