Expedient núm.: 164/2022

Procediment: Concessió de subvencions

Vistes les sol·licituds presentades, de conformitat amb l’establert en l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha resolt:

Concedir les següents subvencions en matèria de llibres de text:

REPRESENTANT

DNI

SUBVENCIÓ

MARIA TERESA BARTOLOMÉ REY

***9031**

175,75 €

ROSER FRAGA LLAVERIA

***9968**

198,53 €

MONTSERRAT ALABART BARGALLÓ

***2842**

212,35 €

NATÀLIA VALL MARGALEF

***9274**

203,31 €

RANJIT KAUR

***2337**

216,54 €

MARTA LOPE AGUAD

***4194**

175,75 €