Vistes  les sol·licituds presentades, de conformitat amb l’establert en l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha resolt:

 

Concedir les següents subvencions en matèria de llibres de text:

 

REPRESENTANT DNI SUBVENCIÓ
MARIA TERESA BARTOLOMÉ REY ***9031** 219,18 €
ROSER FRAGA LLAVERIA ***9968** 222,35 €
MARTA LOPE AGUAD ***4194** 185,06 €
MARTA LOPE AGUAD ***4194** 206.36 €